คุณธรรมจริยธรรม

xx
คลิ๊ก ASSESSOR REFEREE
คลิ๊ก ประวัติ อาจารย์ดร.ชีวิน อ่อนละออ
คลิ๊ก บทความวิชาการวิจัยวารสาร 
คลิ๊ก (นำเสนอ วช.) ดุษฏีนิพนธ์ การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย
  คลิ๊ก รางวัลส่่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ดร.ชีวิน อ่อนละออ 
คลิ๊ก KM 7 ขั้นตอน การจัดการความรู้   และแผนการจัดการความรู้ ดร.ชีวิน อ่อนละออ
คลิ๊กเข้า KM โมเดลปูนา ดร.ชีวิน อ่อนละออ พัฒนามาจาก KM 7 ขั้นตอน 
คลิ๊ก โคกหนองนาโมเดลเขื่อนภูมิพล จ.ตากดร.ชีวิน อ่อนละออ ศึกษาดูงาน
คลิ๊ก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดร.ชีวิน อ่อนละออ วิทยากร
 คลิ๊ก ประกาศ KM ระดับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
คลิ๊ก องค์ความรู้กติกากีฬาฟุตบอล

คลิกที่นี่::>>เชิญชมโคลงการ E-PLC ของนักศึกษารุ่นที่ 6  Available courses

  PLOs

  การปรับปรุงหลักสูตร
  Course

  400 500 มรดกโลก

  https://enroll.cas.ac.th/index.php?fbclid=IwAR3hEAt6CXpdmvtmzHMsfRE...
  Course

  ASSESSOR

  จารณาNORMAL CONTACTสีขาวได้ครอบครองบอล แต่ยังไม่ได้เล่นบอล ขณะเดียว...
  Course

  ANATOMY

  ANATOMY PHYSIOLAGY กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
  Course

  SCOUT

  คำอธิบายรายวิชา
  Course

  สุขภาพและกีฬา

  คำอธิบายรายวิชา
  Course

  Knowlege manegment

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
  Course